Dokumentacja projektu informatycznego przykład

Pobierz

Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) .. narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci; System tradycyjny 7 .. (na przykład nagranie dźwiękowe, nagranie wideo, oprogramowanie, baza danych) lub .Projekty informatyczne można sklasyfikować ze względu na to jakiego rodzaju systemu informatycznego dotyczą oraz stopnia nowości projektu.. W jej skład wchodzą: dokumentacja użytkownika to opis programu przeznaczony dla jego użytkownika.. Dokumentację można i powinno się (wymagają tego np. normy ISO9000) prowadzić na wszystkich etapach wytwarzania.Przykład.. The sub-1 Ekspertyza Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdraŝania działania 1.5 SPO WKP Autorzy: Paweł Henig kierownik zespołu rzeczoznawców Agnieszka Miałkowska Michał Rogalski Tadeusz Rogowski Ekspertyza została wykonana na podstawie umowy zawartej w dniu 30 kwietnia 2008 roku pomiędzy Ministerstwem Rozwoju .Cześć!. Bardzo skomplikowane i rozbudowane (a przez to kosztowne) projekty zazwyczaj posiadają cały pakiet dokumentacji.. Innym przykładem jest opracowanie programu komputerowego, które z uwagi na unikalność jest Projekt informatyczny - jest to projekt, który ma na celu stworzenie systemu informatycznego, czyli powiązanych ze sobą elementów takich jak: sprzętu, oprogramowania, zasobów ludzkich, elementów informacyjnych i organizacyjnych, które mają za zadanie przetwarzanie danych za pomocą techniki komputerowej..

Specyfikacja projektu informatycznego - co to jest?

Jednak gdyby przyjrzeć się statystykom projektów zakończonych porażką, takie twierdzenie przestaje być oczywiste.Harmonogram realizacji projektu określa rozbicie całości pracy na poszczególne zadania wraz z ustaleniem czasu realizacji zadań (oraz ewentualnie kosztem realizacji, przydzielonymi zasobami i efektem końcowym każdego pojedynczego zadania).. Należy jednak zachować rozwagę, ponieważ niektóre projekty były skazane na powodzenie mimo że proces ich realizacji pozostawiał wiele do życzenia i na odwrót.- dokumentacja projektu umozli-wiajaca implementacje - dokumenty: SAD, Plan pro-jektu Implementacja - werykacja projektu, dokony-wanie niezbednych aktualizacji dokumentów - napisanie wszystkich kompo-nentów Systemu - uaktualnione dokumenty pro-jektowe - kompilowalny kod zródo· wy Systemuważniejszy od jego dokumentacji, nie znaczy to jednak, że sama dokumentacja jest całkowicie nieważna i można ją pominąć podczas realizacji projektów informatycznych.. Rys. 1.3.2 Klasyfikacja projektów informatycznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym.Dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich funkcjonalności i właściwości dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawną konfigurację i eksploatację aplikacji (lub grupy aplikacji) zgodnie z jej przeznaczeniem..

Na przykład przy3.

Zawarta w Manifeście Agile zasada wskazuje jedynie, co w ramach projektu informatycznego powinno być traktowane priorytetowo, nie 3informatycznych.. Tymczasem sztuka zarządzania projektami, która znacznie rozwinęła się w ciągu"Dokumentacja techniczna jest bardzo istotnym elementem projektu informatycznego.. Podejrzewam, że takie przemyślenia biorą się z tego, że niektórzy nie wiedzą jak pisać dokumentację, jakich diagramów użyć itp.. Problem brzmi: Zaprojektuj wirtualny system zarządzania zasobami, gdzie będą one przechowywane w biurach pracowników lecz szeroko dostępne poprzez sieć internetową.Karta tytułowa zawiera dane o dokumentacji technicznej, tzn. czego dotyczy, kto wykonał, nazwę biura projektów lub nazwisko projektanta oraz nazwisko osoby zatwierdzającej dokumentację.. Osoba inwestująca w projekt najczęściej woli działania przynoszące wymierne korzyści, zamiast działań, których efekt poznajemy dopiero wtedy, kiedy projekt it zmierza w niewłaściwym kierunku.Dokumentacja programu - ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego programu komputerowego przez jego twórców..

Opis techniczny podaje w formie opisowej dane dotyczące projektu.

Układ · Harmonogram krok po kroku · Wzór · Przykład 1 · Przykład 2.. Przygotowanie projektu informatycznego to ważny element, który często traktowany jest, jako strata czasu.. Może ona obejmować: plany, harmonogramy, szacunki; diagramy, schematy i algorytmy, związane z fazami realizacji zadań, raporty; kod źródłowy; wymianę informacji między członkami zespołu na temat realizacji poszczególnych zadań.projektu dąży do jego realizacji, musi samodzielnie, od podstaw, wykreować wszelkie rozwiązania, improwizować, weryfikować swoje działania metodą prób i błędów.. Jeden z dyskutantów przytoczył definicję zakresu projektu publikowaną w WIKI: Zakres projektu jest to możliwie jak najdokładniejsze i całkowite określenie oczekiwanego wyniku projektu.. Odpowiada na pytanie, co powinno być zrobione w .Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu.. Cykl życia projektu informatycznego administracji publicznej Przeważająca część projektów informatycznych realizowanych na rzecz jednostek administracji publicznej bazuje na formule realizacji projektu przez dostawcę zewnętrznego9..

Specyfikacja projektu programistycznego to bardzo ważny element dokumentacji projektowej.

Nazywane pogardliwie stertami niepotrzebnych papierów sprawiają, że .Wiele osób uważa, że dokumentacja w małych projektach to "strata czasu" - nic bardziej mylnego.. W tym wpisie daję wskazówki, które pomogą ci tworzyć zrozumiałe dokumenty.. Opisane są w niej podstawowe założenia tj. cele projektu oraz cechy mającego powstać oprogramowania.opisu projektu jak i wytyczne dot.. Składają się na nią np. pliki pomocy, ogólne informacje o programie i jego sposobie obsługi.Dokumentacja projektowa może również zostać wykorzystana jako wkład do projektu mającego na celu optymalizację realizacji projektów w organizacji.. W tym miejscu chciałabym przedstawić pewien przykład zastosowania twardego podejścia w projektowaniu systemów informatycznych.. Seminarium dyplomowe SIZ 2005/2006 Przyczyny trudności realizacjiPrzygotowanie projektu it.. Bez niej wiele poważnych przedsięwzięć zakończyło się porażką.. nia projektami, która˛mo˙zna znalez´ c na przykład w PMBOK Guide wydawanym´ .. nione po prawej stronie (procesy i narzedzia,˛ dokładna dokumentacja, negocjo-wanie kontraktów, trzymanie sie˛ planu) rzeczywiscie sa˛ wa´ zne, lecz rzeczy po˙ .przedstawiona została na przykładzie pewnego przedsięwzięcia informatycznego.. Wybór dostawcy zewnętrznego (wykonawcy) jest uregulowany ustawowo (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Rzeczywiście, z perspektywy odbiorcy kwestia metodyki prowadzenia projektu informatycznego może wydawać się nieistotna.. Pomocne przy układaniu harmonogramu są rozmaite sposoby ilustracji, jak np. tzw. diagramy Gantta.Zobacz jak przygotować harmonogram krok po kroku, zapoznaj się ze wzorem i przykładem harmonogramu.. Produkty projektu • materialne, namacalne dobra stanowiące zamierzone rezultaty projektu • produkty docelowe - zakład produkcyjny, szkoła, składowisko odpadów, oczyszczalnia ścieków, autostrada, most, itp. • produkty pośrednie - kampania promocyjna, dokumentacja techniczna, studia .Dokumentacja projektowa powinna zawierać zakres i podział prac oraz ich harmonogram.. Dokumentacja eksploatacyjna, techniczna, powykonawcza, procedury 1.Definicja projektu informatycznego Przedsięwzięcie mające na celu zbudowanie lub modernizację systemu, którego elementem jest system teleinformatyczny, realizowane zgodnie z dokumentacją wymaganą dla danego projektu.. Wykonanie analizy przedwykonawczej pozwoli ci zaoszczędzić czas spędzony .Krótki wpis po pewnej nie długiej dyskusji na pewnym forum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt