Uzupełnij przepis formami imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników

Pobierz

tryb rozkazujacy 1 os. lm.Otóż od czasowników dokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy uprzednie**(mówią przecież o czynnościach, które się już zdarzyły, np.** przyszedłszy = 'już przyszedłem / przyszedłeś / przyszedł itd., to się stało'), z kolei od czasowników niedokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy współczesne*(mówią przecież o czynnościach, które trwają i nie można wskazać ich końca czy rezultatu, np. pisząc* = 'pisałem / pisałeś / pisał itd.. Dwa czasowniki podano dodatkowo.. Składa się on z czasownika posiłkowego "haben" lub "sein" oraz imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt).. .Czasy - czas przeszły (coś się działo) - czas teraźniejszy (coś się dzieje) - czas przyszły (coś się będzie działo) Liczby - liczba pojedyncza (l. poj) - liczba mnoga (l. mn) Tryby - oznajmujący (orzekający) - rozkazujący - przypuszczający Za pomocą form trybu oznajmującego informujemy o czynnościach, wydarzeniach, które odbywają się obecnie (czas teraźniejszy), odbywały się w przeszłości (czas przeszły) lub będą się odbywać w przyszłości (czas przyszły .Pisownia form czasu przeszłego czasowników typu wzi ąć, min ąć Autor: Anna Jurek (Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkół Wy ższych w Opolu) W formach czasu przeszłego czasowników zako ńczonych w bezokoliczniku na -ąć piszemy-ą-, -ę- np. min ąć - min ął - min ęliśmy Ćwiczenie.Czas Perfekt jest czasem złożonym..

(motivieren).Uzupełnij zdania formami imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników.

Znajdź właściwe formy imiesłowu czasu przeszłego podanych bezokoliczników (możesz znaleźć je w tabeli, a jeśli tam nie ma, to utwórz samemu według zasad, które były podawane na lekcjach) i je zapisz.. Każda z grup czasowników posiada charakterystyczną dla nich końcówkę.. Am Wochenende haben wir die Großeltern .Połącz linią bezokoliczniki z właściwą formą imiesłowu czasu przeszłego.. Czasownik posiłkowy stawiamy na drugim logicznym miejscu w zdaniu, imiesłów stoi natomiast na końcu zdania.Czas passé composé składa się z czasownika posiłkowego (être lub avoir) oraz z participe passé czyli z formy imiesłowu przeszłego, który jest dla tego czasu specjalnie tworzony.. PARTIZIP II - NAJWAŻNIEJSZE CECHY: jest nieodmienny; występuje na końcu zdania; Partizip II - TWORZENIE.. kochen (gotować) machen (robić) arbeiten (pracować) baden (kąpać się) gekoch t gemach t gearbeitet gebad etCzasowniki mocne - Präteritum, Konjunktiv II, Partizip II .. 2. diktieren- diktiert.K Bojałkowska · 2010 · Cytowane przez 15 — Imiesłów zależny od form Vfin wykluczających bezokolicznik 123. od dokonanych3, poprzez dodanie do tematu czasu przeszłego (wydzielo-.haben + imiesłów czasu przeszłego (Partizip II/ Partizip Perfekt).Uzupełnij formę imiesłowu czasu przeszłego (partizip II) 1..

7.1) Zapisz imiesłowy czasu przeszłego (Partizip II) podanych czasowników.

5. studieren -.Otóż od czasowników dokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy uprzednie**(mówią przecież o czynnościach, które się już zdarzyły, np.** przyszedłszy = 'już przyszedłem / przyszedłeś / przyszedł itd., to się stało'), z kolei od czasowników niedokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy współczesne*(mówią przecież o czynnościach, które trwają i nie można wskazać ich końca czy rezultatu, np. pisząc* = 'pisałem / pisałeś / pisał itd.. Bezokolicznik:zjeść, lubić,ugrząść,wieść.. Pomimo, że tworzenie participe passé jest proste, to lista wyjątków jest niestety dość długa.Past Simple - czasowniki nieregularne (1) Uzupełnij formę podstawową lub formę czasu przeszłego czasowników podanych poniżej.. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności.Czasowniki regularne są niezawodnie spójne - przeszłość prosta kończy się na ed, podobnie jak imiesłów czasu przeszłego.. POLISH * BASE FORM * PAST SIMPLE 1. być BE 2. bić BEAT 3. zostawać, stawać się BECOME 4. zaczynać BEGAN 5. psuć, łamać BREAKTa strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.. to .Dzisiaj zapraszam Was do rozwiązania krótkiego ćwiczenia (20 zdań), które polega na uzupełnieniu luk w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników.Nie ograniczałem się jednak tylko do użycia czasu teraźniejszego Präsens.W zdaniach brakuje czasem innych form, np. czasu przeszłego Imperfekt lub formy imiesłowu czasu przeszłego Perfekt.uzupelnij dialogi odpowiednia forma czasownikow podanych nawiasach uzyj czasu past simple lub Angielski, czas przeszły..

4.Uzupełnij w tekście formy czasownika haben i imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt .

(Anna zrobiła dziś zakupy na weekend.. Autor: zenio12 Dodano: 13.3.2013 (17:08) formy czasu przeszłego podanych czasowników clean close drink eat feed go have make open.. Zgłoś nadużycie.. to .Partizip II, czyli imiesłów czasu przeszłego to trzecia forma podstawowa czasownika, którą stosuje się do tworzenia: czasów: Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II, strony biernej, przydawek takich jak: die gebrauchte Waschmaschine.. Wiele tych form znajdziesz w części "Czasowniki nieregularne w języku .Utwórz formy czasu przeszłego: wzi ąć (1.os.. Nie zapominajmy jednak, że imiesłowy czasu przeszłego czasowników mocnych kończą się zawsze na -en.. Szkoła podstawowa » Język angielski.. W podanych zdaniach zast ąp wyró Ŝnione czasowniki polskimi synonimami.. Dopisz do podanych czasowników regularnych właściwa formę Partizip Perfekt-imiesłowu czasu przeszłego.. Imiesłów czasu przeszłego Perfekt inaczej nazywamy Partizip II lub Partizip Perfekt.. 2) Uzupełnij zdania czasownikami haben lub sein we właściwej formie.. kreskę.. W przeciwieństwie do tego prosty imiesłów czasu przeszłego i przeszłego nieregularnych czasowników może kończyć się na różne sposoby, bez spójnego wzoru.formy czasu przeszłego podanych czasowników clean close drink eat feed go.. - Zaliczaj.pl.. czas przyszły 2 os.lp..

Tworzenie Partizip II:Ćwiczenia z czasu przeszłego Perfekt.

Ułóż pytania korzystając z podanych zaimków pytających i czasowników.Zadanie: utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od następujących czasowników wohnen leben machen antworten sagen horen brauchen Rozwiązanie: wohnen wohnende mieszkajacy leben lebende zyjacy machenDuża grupa czasowników tworzy formy imiesłowu czasu Perfekt nieregularnie, dlatego ważne jest pamięciowe opanowanie poszczególnych form czasowników.. Die Party war am Samstag.Obok czasownika posiłkowego haben / sein na końcu zdania występuje druga część - imiesłów czasu przeszłego.. Podstawą do utworzenia imiesłowu czasu przeszłego jest TEMAT CZASOWNIKA, który pozostaje po "odcięciu" końcówki -en lub -n od bezokolicznika.1.Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników.. i do każdego odmienić przez : Czas teraźniejszy, 1 os. pl. czas przeszły; 2 os. lm.. Pani dyrektor kwestionuje umow ę z biurem podróŜy.. Treść zadania.. r.męskoosobowy.. )Imiesłów czasu przeszłego Perfekt tworzymy dodając do tematu czasownika " ge- " i końcówkę " -t " lub dla czasowników z tematem na "-t", "-d" (też: "-fn", "-chn") końcówkę " -et ".. tworzymy przy użyciu czasu teraźniejszego czasownika posiłkowego haben lub sein, który stoi na drugiej pozycji w zdaniu i odmienia się przez osoby oraz z nieodmiennej formy Partizip II stojącej na końcu zdania.Większość czasowników tworzy Perfekt z haben, są to między innymi: a) czasowniki zwrotne b) czasowniki modaln .Składa się on z odmienionego czasownika posiłkowego sein lub haben (patrz: odmiana czasowników posiłkowych) oraz z nieodmiennego imiesłowu czasu przeszłego Partizip II (zwanego także Partizip Perfekt; formy imiesłowów od czasowników mocnych i nieregularnych znajdziesz w tabeli czasowników)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt