Uzupełnij lukę w tablicy genealogicznej jagiellonów

Pobierz

Uzupełnij każdą lukę (6.1.-6.5.). Gdy w Polsce panowałpodan.. W wolnym czasie planuję wycieczki.król Polski i wielki książę litewski od 1548. jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie tak, aby powstał logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zadanie 10.. Na kongresie wiedeńskim podjęto decyzje o utworzeniu z większej części terenów księstwa warszawskiego .. będącego w ścisłym związku z Rosją.. 0-1 Podanie właściwego wyjaśnienia - 1 p.. Rozwiązanie.. Bolesław Krzywousty ur. 1086 Władysław II ur. 1105 Bolesław IV ur. 1121/22 Mieszko III ur. 1122/25 Henryk Sandomierski ur. ok. 1130 Kazimierz II ur. 1138 Mapa do zadań 6. król Polski i wielka Księżna Litewska od 1575 () Stefan Batory.66% Drzewo genealogiczne dynastii Piastów.. Zakonnicy mieszkali w klasztorach.Napisz, które z poniższych zdań 1.-3. dotyczących tablicy genealogicznej jest fałszywe.. Na tablicy genealogicznej przedstawiono powiązania dynastii Jagiellonów z królami elekcyjnymi.. a. Opisz zaznaczone strzałkami elementy grodu.. W Wielkopolsce powstało .. , będące częścią prus.. w Ilustrowanym atlasie historii Polski, Demart, Warszawa 2006, s. 82. lub Państwa Jagiellonów w końcu XV w. w Atlasie historycznym Polski, PPWK, Warszawa-Wrocław 1987, s. 18.. Zadanie 12.. W zadaniach typu prawda / fałsz lub tak / nie zaznacz właściwe odpowiedzi P / F lub T / N znakiem X, np.: P / F lub T / N 7..

P F Wyciąg z tablicy genealogicznej Piastów (do zadania 6.)

Za życia Kopernika w Polsce panowało kolejno czterech królów.. wieża Wał obronny Budynek gospodarczy Fosa 2. rzedstaw życie i zajęcia zakonników, posługując się podanymi niżej słowami i wyrażeniami.. Wpisz w każdą lukę własciwą informację.. Czynności wykonywane przez zdającego zęśd A Zdający musi określid wiek, w którym rozpoczęło się panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce, a następnie wiek, w którym się zakooczyło.. Przydatna.Na podstawie tablicy genealogicznej rozstrzygnij, czy jagielloński plan polityczny opisany w źródle 2. powiódł się.. Zadanie 11.. Podane są wskazówki i odpowiedzi.. Austria zatrzymała dużą cześć małopolski, a także rus czerwona .. "Damus, tradiamus, concedimus.. Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią.. Kradzież 106 tysięcy.Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. B. w połowie XVI wieku.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym .. 5.1.. Celem podbojów tureckich stały się również Węgry.. Na tablicy genealogicznej przedstawiono powiązania pomiędzy dynastią Piastów i Jagiellonów.. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.. Takim był nasz polski Staczyk.. Bóg do.. Jaśniszcze 1903 - kradzież 106 tys.. W celu prawidłowego wykonania polecenia zdający powinien:Na podstawie tablicy genealogicznej i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań..

... której fragment tablicy genealogicznej zaprezentowano w źródle 2.

_____Uzupełnij dialogi.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. (0-1) Błani na dworach europejskich pojawili si A. w dobie krucjat.. Pisz czytelnie.. Odpowiedź uzasadnij.. W bitwie pod Warną poległ rządzący Węgrami najstarszy syn Władysława Jagiełły.. D. za panowania Jagiellonów.. W tablicy genealogicznej powinna pojawić się informacja, którą Autor zamieścił w tekście (s. 96): Michał syn Klemensa .W kolejnych kilku obszerniejszych wpisach pragnę podzielić się z czytającymi garścią informacji na temat.. Jan Popowicz - Wspomnienia napisane w 1935 r. we Lwowie W S P O M N I E N I A --- J A N A P O P O W I C Z A .. Rycina przedstawiająca bitwę pod Orszą, XVI w.Stanisława ze Szczepanowa stanowiła ważny czynnik służący podtrzymaniu ciągłości państwa polskiego.. Zadanie 11.. Stefan Batory był wnukiem Kazimierza Jagiellończyka.1.Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe.. Zgłodniała i ustąpiła owa zaciekłość barbarzyńska, a nawet w zupełności została usunięta, skoro potężne państwo tureckie, niegdyś dla wszystkich tak straszne, okazało się przez potęgę Waszej Królewskiej Mości tak złamane, że wysławszy świetne poselstwo i dary bogate, prosiło o pokój czasowy lub trwały, wedle woli .Uzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanie..

P F 2.Dokończ zdanie - uzupełnij lukę.

Uzupełnij tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź43 zadania.. Komentarze (2) Brak komentarzy.. król z dynastii Jagiellonów.. Początek wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją w XVII wieku jest związany z osobą uwzględnionego w źródle 1. stryja Zygmunta III Wazy.. Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania 1.Na podstawie tablicy genealogicznej dynastii Jagiellonów uzupełnij tekst, wpisując w wykropkowane miejsca brakujące informacje.. P F Pomorze Gdańskie dla Polski odzyskał na mocy II pokoju w Toruniu wnuk Władysława Jagiełły.. Anna Jagiellonka.. Brat Zygmunta Starego był najwyższym dostojnikiem Kościoła katolickiego w Polsce.. 8.W radzie niech mają pierwszeństwo królowie […] Potem zaś starcy sędziwi, następnie wybrańcy narodu Niech uchwalają ton praw w ciągłej wymianie swych zdań.. A.F) Frankowie zaatakowali Galię, w której z czasem utworzyli własne państwo.. - 9.Tablica genealogiczna rodu Jagiellonów (fragment) Opracowanie własne * koronacja Zygmunta Augusta odbyła się już w 1530 r. Zadanie 11.. Na tablicy genealogicznej przedstawiono powiązania dynastii Wazów z władcami Polski z XV w.. Za panowania Jana I Olbrachta w Czechach i na Węgrzech rządził król z dynastiiPrzeczytaj tekst.. dodaj komentarz..

Oceń, które z poniższych zdań dotyczących tablicy genealogicznej jest fałszywe.

Za panowania Jana Olbrachta w Czechach i na Węgrzech rządził król z dynastii Jagiellonów.. Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30Albrecht Dürer pozostawił drzeworytniczy zapis zjazdu wiedeńskiego Habsburgów z Jagiellonami w 1515 r. Dokonamy analizy tego źródła ikonograficznego.. Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.1.. Polityka donacyjna Jagiellonów w ziemi chełmskiej" (s. 16-55), "Struktura własności ziemskiej i jej przemiany" (s. 56-70), .. Tekst do zadania 5.wyszukiwania i odczytywania informacji zapisanych w tablicy genealogicznej.. W 1453 roku zajęli stolicę państwa Konstantynopol.. Nasza społeczność to uczniowie, studenci, nauczyciele i inni eksperci.. Królewna Zofia Jagiellonka.. Na podstawie tablicy genealogicznej uzupenij tabel - wpisz imiona i przydomki ę .. Dynastię Jagiellonów w Polsce założył .. P F Zadnie 17.. 85% Lata panowania władców Polski.. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu.. Zrozum.. Zawsze są gotowi wytłumaczyć Ci najbardziej złożone problemy.. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument ze źródła.. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo.. Scharakteryzujemy politykę dynastyczną Jagiellonów z uwzględnieniem tablicy genealogicznej ukazującej związki dynastii Jagiellonów z Habsburgami w XVI w.Opis tablicy genealogicznej rodu Jagiellonów do zadania 11.. Brat Zygmunta Starego był najwyższym dostojnikiem Kościoła katolickiego w Polsce.. Napisane w 1 9 3 5 r. we Lwowie.. Rozstrzygnij, czy tekst nawiązuje do ustroju starożytnej Sparty czy ustroju Aten peryklejskich.. (0 .3 Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 5: Dział Życie w państwie pierwszych iastów.. Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Rozdział II Klucz do testu Za panowania Piastów i Jagiellonów KARTA ODPOWIEDZI - grupa B Nr zad.. (0-1) Błani - nie tylko w Polsce to .6.. W XVI wieku niejaki Knapiusz napisał o nim: Błazna wszyscy słuchaj, Lecz go za przyjaciela nie maj.. Wpisz w każdą lukę (1-2) brakujący fragment wypowiedzi.. Question from @PizzowaKicia - Język angielskiW 1543 roku ukazało się jego najważniejsze dzieło "O obrotach sfer niebieskich".. Sprawdzone hasła: Polityka dynastyczna Jagiellonów w II połowie XV wieku Państwo polskie za ostatnich Jagiellonów Kazimierz IV Jagiellończyk Zygmunt I Stary Zygmunt II August.. Ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Jagiellonów w Polsce był .Polityka czarnomorska Jagiellonów (XIV -XV w.). Źródło 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt