Funkcja ekspresywna przykłady tekstów

Pobierz

Juliusz Sło­wac­ki, Testa­ment Mój: "Żyłem z wami, cier­pia­łem i pła­ka­łem z wami, / Nigdy mi, kto szla­chet­ny, .Cechy takich tekstów to na przykład: - obecność słów nacechowanych emocjonalnie (zdrobnienia, z grubienia) - zdania wykrzyknikowe.. Liryki osobistej, niektóre recenzje czy listy.Za każdym razem widok polskich Tatr lub wszechobecna cisza nad morzem Bałtyckim wprawia mnie w zachwyt.. Są to subiektywne komunikaty, takie jak Ale się zdenerwowałem; Ten film był kiepski; Mój kochany piesek.. Cechy takich tekstów to na przykład : - obecność słów nacechowanych emocjonalnie (zdrobnienia, z grubienia) - zdania wykrzyknikowe - środki stylistyczne (np. epitety .Funkcje tekstu Zapamiętaj cztery odmiany komunikatywnej funkcji tekstu: informatywna Jej cel: przekazać informację!. Mówienie do kogoś że jak coś dla mnie zrobisz, albo mi ;) to ja ci coś za to dam.. Dowiesz się, jak rozpoznać teksty o funkcji ekspresywnej wśród innych tekstów.. Przykładem takiego tekstu jest inwokacja do Pana Tadeusza, w której poeta wyraża swą tęsknotę za "krajem lat dziecinnych".. Funkcja kulturotwórcza: wiedza zapisana w języku.. Stosuje się wykrzyknienia oraz pytania retoryczne, a całość komunikatu ma charakter subiektywny.. Np.: Tak się cieszę, że cię widzę.. Eksponuje stosunek nadawcy do rzeczywistości i pokazuje jego emocje, uczucia, opinie, poglądy, a także zdradza cechy psychiczne i fizyczne nadawcy..

Funkcja ekspresywna.

", informacje "Informujemy, że lekcje w liceum ogólnokształcącym zaczynają się o godzinie ósmej rano.. Chodźmy!. Mam do tych ludzi stosunek ambiwalentny.funkcja informatywna funkcja impresywna funkcja ekspresywna odbiorca nadawca akt komunikacji językowej komunikat funkcje językowe funkcja poetycka funkcja fatyczna intencja wypowiedzi intencja konstatacja performatyw perlokucja illokucja lokucja akt mowy teoria aktu mowy komunikacja językowa wypowiedzi performatywne czasowniki performatywne akt fatyczny akt fonetyczny funkcja metajęzykowa John Langshaw Austin funkcje tekstuFunkcja ekspresywna .. Przykład: "Nie mogłem na to patrzeć, pięści zaciskały się same" lub "Witaj, jak się cieszę, że cię widzę!. impresywna Jej cel: wpłynąć na odbiorcę!. Funkcja stanowiąca: ustawy, akty prawne.. Jestem dumny, że mogę być mieszkańcem tego państwa!. Funkcja informatywna (emotywna) polega na komunikowaniu faktów, przekazywaniu informacji dotyczących otaczającej nas rzeczywistości.. Głównym celem wypowiedzi jest przekazanie uczuć, przeżyć, wrażeń, stanów emocjonalnych nadawcy.. • Nadawca: przyporządkowana mu jest funkcja ekspresywna.. W celu umocnienia wypowiedzi stosuje się więc wyrazy nacechowane emocjonalnie.Posiadają ją teksty zajmujące się badaniem języka (lingwistyczne, językoznawcze).. Funkcja ekspresywna polega na wyrażaniu uczuć nadawcy, informowaniu o jego nastroju, emocjach, poglądach.2..

Funkcja kreatywna: funkcja artystyczna.

Miłość, radość, szczęście, spokój, irytacja, strach, rozpacz.. - środki stylistyczne (np. epitety, apostrofy) Za typowe teksty pełniące funkcję ekspresywną uznamy utwory należące do tzw.. Funkcja ta wyraża też odczucia Nadawcy (może to być list lubFunkcja ekspresywna - treścią komunikatu jest także stan emocjonalny nadawcy, jego wrażenia wobec opowiadanej historii czy odbiorcy.. Uwielbiam francuskie filmy; poetyckaFunkcja ekspresywna - teksty o tej funkcji wyrażają emocje, a cechują je na przykład: zdania wykrzyknikowe, obecność słów nacechowanych emocjonalnie (zdrobnień, zgrubień), środki stylistyczne (np. epitety, porównania).. Czy dobrze mnie sły­szysz?. Zdradza ona indywidualne, osobiste właściwości mówiącego.. Jest to świadome przekazywanie emocji za pomocą środków językowych.. Te uczucia i wiele innych mogą być wyrażone w tekście o funkcji ekspresywnej… Szczegóły, przykłady i ćwiczenia znajdziesz w edusensownym materiale.Funkcje tekstów językowych.. Przykład: To było straszne!. Och, jak się boję burzy!. Tekstami.. Pada deszcz.. Mam nadzieję, że zdałam ten egzamin..

jeść → żrećFunkcja ekspresywna tekstu.

Uwielbiam wieczorami słuchać muzyki.Funkcja ekspresywna (emotywna) Pozwala nam na wyrażenie emocji i opinii.. Proszę czekać.Następnie na podstawie różnych komunikatów, skierowanych do uczniów, przedstawiamy podstawowe funkcje językowe oraz podajemy ich cechy: EKSPRESYWNA (emotywna) - subiektywizm, ekspresyjność, gestykulacja przy mowie, emocje, wykrzyknienia, epitety, hiperbole, zdrobnienia, zgrubienia.. Dzień dobry!Funkcja ekspresywna (emotywna) (łac. expressio - wyciskanie) skupia się na nadawcy komunikatu.. o podniesienie rąk do góry.. Następuje to za pomocą środków językowych, które zdradzają uczucia osoby mówiącej wobec konkretnej sytuacji, tematu albo odbiorcy.. Funkcja ekspresywna - wyraża pewne uczucia i stany [emocje]; (funkcja ta jest w zasadzie nieświadomie realizowana przez każdy tekst, zwłaszcza mówiony).. Polega na wyrażaniu emocji, uczuć, poglądów za pomocą słów, służy informowaniu innych o naszym nastroju.funkcja ekspresywna.. ", prośby "Uprzejmie proszę.. Założenie tożsamości "ja" rzeczywistego i tekstowego jest też jednym z głównych wyznaczników prozy publicystycznej i prozy .Funkcja ekspresywna nastawiona jest przede wszystkim na tego, kto nadaje komunikat, czyli innymi słowy na tę osobę, która właśnie mówi..

ekspresywna Jej cel: wyrazić uczucia!

FUNKCJA EKSPRESYWNA - tekst przede wszyst­kim prze­ka­zu­je emo­cje nadaw­cy, wra­że­nie nadaw­cy wobec opo­wia­da­nej histo­rii lub wobec odbior­cy; autor infor­mu­je o swo­ich emo­cjach, nastro­ju lub poglądach.. Jest to wyrażane za pomocą środków, które ujawniają nasze uczucia jakie mamy wobec naszego odbiorcy, konkretnej sytuacji lub tematu.Funkcja ekspresywna służy do ukazania stanów emocjonalnych, do opisania uczuć, wyrażenia subiektywnej oceny, korzystamy z niej w życiu codziennym, a funkcja impresywna języka z kolei, służy głównie do wywierania określonego wpływu na rozmówcę, do wydawania zakazów i rozkazów, przydaje się w marketingu, najczęściej spotkamy się z nią w pracy, szkole itd.co myślisz i jak się zachowasz, jego wypowiedź ma charakter impresywny.. Przykłady wypowiedzi o f. ekspresywnej: pamiętniki i dzienniki; reportaże; utwory literackie, zwłaszcza poetyckie.Do istotnych cech wypowiedzi o przeważającej funkcji ekspresywnej należą również dominacja czasowników w 1. osobie liczby pojedynczej oraz duża liczba zaimków osobowych, typu: mnie, mój, ja.. Wczoraj rozszalała się burza.. Uwaga!Funkcja ekspresywna - treścią komunikatu jest także stan emocjonalny nadawcy, jego wrażenia wobec opowiadanej historii czy odbiorcy.. Tekst wypowiedziany przez niego pełni wówczas funkcję ekspresywną.. Funkcja informatywna odgrywa dominującą rolę w zdecydowanej większości tekstów.przykłady: poradniki, odezwy, apele, reklamy, instrukcje obsługi, przepisy kulinarne, regulaminy, akty prawne, przemówienia polityków.. ", a także instrukcje i porady, np.Nie nale­ży do naj­waż­niej­szych i z pew­no­ścią nie domi­nu­je w dłuż­szej wypo­wie­dzi.. Funkcja socjalizująca: wychowywanie, włączenie w obręb społeczeństwa poprzez język.. Przykłady: Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłaś.. ".★ Wypowiedz ekspresywna - przykłady: Szukaj: Funkcje wypowiedzi .. o charakterze impresywnym są rozkazy, np. "Ręce do góry!. Warto zauważyć, że język codzienny, potoczny obfituje w słownictwo nacechowane emocjonalnie.Takim przykładem w praktyce mogą być reklamy, slogany reklamowe, poradniki, hasła, instrukcje, bądź kodeksy.. Proszę czekać.. Proszę czekać.. np. To jest moja młodsza siostra.. Przykłady.. Nadawca komunikuje o swoich odczuciach, emocjach.Ekspresywna funkcja języka polega na ukazywaniu w wypowiedzi stanu wewnętrznego oraz emocji osoby wypowiadającej.. ".Pozostałe funkcje języka: Funkcja generatywna: zdolność tworzenia nieokreślonej ilości tekstu.. W wypadku tekstów pisanych o charakterze użytkowym zakłada się na ogół tożsamość rzeczywistego autora i nadawcy wpisanego w wypowiedź.. Przykład: "Nie mogłam na to patrzeć, pięści zaciskały się same" lub "Witaj, jak się cieszę, że cię widzę!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt