Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych

Pobierz

Proszę odpowiedzieć w zeszycie na cztery pytania ze strony 177.. 1.Uzupełnij zdania nazwami geograficznymi spośród podanych.Arktyka i Antarktyka - środowisko przyrodnicze obszarów podbiegunowych.. Przygotuj notatkę w zeszycie.. Położenie i środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. W okresach dużej aktywności słonecznej wzdłuż linii pola magnetycznego cząstki wiatru słonecznego przedostają się na nieduże wysokości nad powierzchnią ziemi .13) przedstawia, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki Australii na tle warunków środowiska przyrodniczego; 14) przedstawia cechy położenia i środowiska geograficznego Antarktyki i Arktyki; podaje główne cechy i przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym tego obszaru i co jest przyczyną tych zmian.. Środowisko przyrodnicze Antarktydy.. warunki życia w polarnej stacji .h) najwyższy szczyt 4892 m n.p.m.- Masyw Vinsona znajdujący się w Górach Ellswortha, i) Antarktyda to największy magazyn słodkiej wody (77% - 88% światowych zasobów).. Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian.Arktyka i Antarktyka - środowisko przyrodnicze obszarów podbiegunowych Za kołami polarnymi - północnym (66°33'N) i południowym (66°33'S) - leżą dwa obszary, w których występują wyjątkowe zjawiska astronomiczne wynikające z ruchu obiegowego Ziemi..

Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.

Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian.. Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.. Przeczytaj temat strony 170 d0 179.. Zapoznaj się z położeniem obszarów okołobiegunowych na mapie.. Mapa witryny.. IV etap edukacyjny (poziom podstawowy i rozszerzony) POZIOM PODSTAWOWY Ogólne wymagania egzaminacyjne I.. Przeczytaj temat na str. 170-179.. Jedną z przyczyn zmian jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych jest topnienie lodowców spowodowane tzw.Napisz, jakie zmiany zachodzą w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i wyjaśnij ich przyczyny.. Wyjaśnij terminy: góra lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowiec szelfowy, nunatak.Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.. W tych strefach, nazywanych obszarami podbiegunowymi, występują dnie polarne5.. Proszę zapoznać się z tekstem z podręcznika str.str.172 -179 3. Podaj ich przyczyny i skut… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. Wykonaj w zeszycie notatkę wg poniższych punktów; 1.Położenie Arktyki 2.Środowisko przyrodnicze Arktyki.. Globalne ocieplenie , prowadzące do zmniejszania się zasięgu pokrywy lodowej w Arktyce; szacuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat objętość pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym w postaci lodu pływającego zmniejszyła się o około 30-40%; powoduje to zagrożenie między innymi dla niedźwiedzi polarnych oraz fok;omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Czytaj uważnie tekst z podręcznika, analizuj mapy i wykresy, czytaj podpisy pod zdjęciami i wykonuj poniższe zadania..

Zmiany w środowisku przyrodniczym Arktyki; topnienie Arktyki.

Za kołami polarnymi - północnym (66°33'N) i południowym (66°33'S) - leżą dwa obszary, w których występują wyjątkowe zjawiska astronomiczne wynikające z ruchu obiegowego Ziemi.. 3.Położenie Antarktyki 4. polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych.. Przeczytaj uważnie temat 1 z działu 5 ze stron: 170 - 175 do akapitu Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych z podręcznika.. Zapoznaj się z tematem lekcji ( podręcznik str. 173 -176)..

badania obszarów okołobiegunowych.

Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnychzwiązki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych .. Chin oraz wskazuje zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej; 4) wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej .. główne cechy i przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: GEOGRAFIA!Napisz referat na temat "Zmiany w środowisku przyrodniczym w obszarze okołobiegunowym"omawiać zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.. 2.Notatka do zeszytu; Arktyką nazywamy obszary leżące wokół bieguna północnego.omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych .. - Położenie Antarktyki.główne cechy i przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. A) Ogólna charakterystyka .. Zwróć uwagę na pojęcia oraz zagadnienia: • Położenie Arktyki i Antarktyki • Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktydy• zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Przebieg pracy: 1. zakres współcześnie prowadzonych badań na obszarach okołobiegunowych.. W tych strefach, nazywanych obszarami podbiegunowymi, występują dnie polarne i noce polarne.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Jakie zmiany nastąpiły w ostatnim czasie w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych?Jakie zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych zachodzą obecnie?.

Poznasz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego obszarów okołobiegunowych.

Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych: a) przyczyny: - wzrost średniej temperatury na Ziemi (globalne ocieplenie), - działalność człowieka,Temat; Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. Notatkę .Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.. Unoszone są prądami morskimi, najpierw najczęściej na wschodu na zachód przez Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy, potem często przez śródoceaniczny Dryf Wiatrów Zachodnich.. Zapisanie tematu w zeszycie: Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Arktyki.. ⇑IV etap edukacyjny - poziom .wyjaśniać zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym Arktyki i Antarktyki; analizować zależności pomiędzy położeniem geograficznym obszarów okołobiegunowych a cechami środowiska przyrodniczego; wyjaśniać, co to jest Traktat Antarktyczny i dlaczego konieczne jest zachowanie statusu Antarktydy określonego w tym dokumencie.Poznasz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego obszarów okołobiegunowych.. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. Zapisz temat lekcji: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki Cele zaj ęć: Określisz położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt