Do wybranej części tekstu wykonaj notatkę w formie schematu z rysunkami

Pobierz

Zapoznaj się z wierszem pt. " Z głową na karabinie " , str. 233-234, podręcznik.. podać trzeba datę urodzenia i o miejscu śmierci jakie dał zasługi dla ludzkości jakie są wybitne dzieła naukowe newtona jakie miał poglądy i przekonaniaredaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeniPrześlij notatkę (w formie pliku tekstowego lub zdjęcia prześlij na adres nauczyciela: Plik nazwać swoim nazwiskiem i nazwą klasy.. 4.Podział ze względu na znaczenie: 5.Funkcja w zdaniu: 6. dotyczącą Isaaca Newtona.. Do wybranej części tekstu wykonaj notatkę w formie schematu z rysunkami pitogramami itp.odniesienia się do indywidualnych doświadczeń; pracy w grupie; pracy na lekcji; W ten sposób oznaczamy również zadania: do całości lektur; do treści filmów i spektakli; dotyczące wykonania piosenek.. Na słoneczku wypisujemy skojarzenia związane z WIELKANOCĄ.Nauczycie się stosować czasownik to be, czyli być w formie przeszłej (część z Was miała to ze mną na kółku, więc możecie sięgnąć do notatek z tych zajęć).. Omówimy też kolejną partię słownictwa.. CZYTANIE skł• na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do tekstu, formułuje pytania • właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu • odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich CZYTANIE • wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio• potrafi sporządzić notatkę w wybranej przez siebie formie na podstawie wysłuchanego tekstu, • pisze różnorodne teksty, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej, • pisze opowiadanie twórcze, list oficjalny, notatkę w formie ciągłej, mapy mentalnej, schematu, • wyjaśnia treści przenośne i symboliczne oraz kontekstyredaguje notatkę w formie tabeli, schematu, zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji, rozróżnia części mowy i części zdania, zna ich funkcje, wskazuje grupę podmiotu i orzeczenia w zdaniu, komponuje wypowiedzi na temat, o przejrzystym układzie graficznym, świadomie i logicznie stosuje akapit.wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy notatkę w formie tabeli, schematu, punktów, kilkuzdaniowej wypowiedzi, rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów odróżnia informacje ważne od mniej ważnych na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: pisze plan, formułuje pytaniatekstu różne typy notatek graficznych o te informacje wskazuje części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie) rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi rozumie ogólny sens czytanych utworów określa nastrój wypowiedzi wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę .wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów CZYTANIE identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedziuzupełnia notatki w formie tabeli, wykresu, schematu, tworzy plan ramowy w formie zdań oznajmujących, pytających lub równo-ważników zdań, potrafi przyporządkować wydarzenia szczegółowe do punktów planu głów-nego, stosuje zasady ortografii i interpunkcji, stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu, dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne..

Do wybranej czešci tekstu wykonaj notatke w formie schematu z rysunkami piktogramami itp.

2.Na jakie pytania odpowiada?. Przeczytaj tekst i zapoznaj sie z mapq.. 08.04.2020 r. Temat: Wielkanoc u Miziołków.. Następnie ułóż zdanie z każdym związkiem, odnosząc się do treści tekstu "Baśniobór".- wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi; - powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii; - rozpoznaje nastrój słuchanych k omunikatów.. Opis lekcji: podczas tej lekcji najpierw zapoznamy się z fragmentem Księgi Rodzaju z Biblii Tysiąclecia "Stworzenie świata", następnie wykonamy notatkę w formie schematu.. Zdjęcia z pracą poproszę od Bąk Wiktorii i Bodeckiej Nikoli.. Napisz rozprawkę na temat: " Czy warto umierać za wielkie sprawy".. Co określa?. Przez co się odmienia?. Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii rozpoznaje nastrój słuchanychkomunikatów CZYTANIEz wysłuchanego tekstu, tworzy notatkę w formie tabeli, schematu, punktów, kilkuzdaniowej wypowiedzi, rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów odró żnia informacje wa e od mniej ważnych na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: pisze plan, formułuje pytania właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatuTemat: Co wiemy, co potrafimy - powtórzenie wiadomości z rozdziału..

Zapisz w punktach najważniejsze informacje z tekstu oraz mapy.

Ćwiczenie do zeszytu: Wyjaśnij, wykorzystując dostępne źródła informacji, podane związki wyrazowe: określić zasady, ustalić zasady, łamać zasady, odstąpić od zasad, trzymać się zasad.. Zanotuj w formie schematu najważniejsze wiadomości dotyczące wybranej części mowy , na przykład CZASOWNIKA 1.. ", strony 238 - 240; Zeszytwybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, rozpoznaje główne intencje nadawcy i nastrój słuchanych komunikatów• wygłasza z pamięci wiersz w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją • czyta głośno, wyraźnie, oraz cicho • określa narratora • opowiada w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze • sporządza notatkę o bohaterze utworu w formie schematu • stosuje zwroty do adresata • redaguje życzenia lub pozdrowieniaz wysłuchanego teks u, tworzy notatkę w formie dostosowanej do potrzeb (np. plan, tabela, schemat, kilkuzdaniowa wypowiedź), rozpoznaje nastrój i nazywa intencje nadawcy komunikatu odczytuje i omawia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich wyraża spójne zdanie na temat wysłuchanego komunikatuNastępnie wykonaj notatkę w formie schematu o poecie.. W temacie e-maila podać swoje nazwisko, imię, klasę, nazwę przedmiotu W razie problemów należy się skontaktować za pomocą e-maila codziennie w godz. • wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu • tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu • określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu• wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu • tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu • określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mituwybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, rozpozn aje nastrój słuch nych komunikatów powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, formułuje pytania CZYTANIEWybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi Powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii rójRozpozn aje nast słuch ych komunikatów CZYTANIE• wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu • tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu • określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mituCel: porządkuję informacje o stworzeniu świata według Biblii w formie schematu..

Tego typu zadań aktualnie nie rozwiązujemy.Zanotuj notatkę w formie schematu czasownika.6 KLASA POLSKI?

Przykłady wyrazów zróbcie to i ładnie ale nie kopiujcie z netaobejšcie — dom z podwórzem i zabudowaniami gospodarskimi Zapisz w punktach najwaŽniejsze informacje z tekstu oraz mapy.. Proszę pisemnie w zeszycie wykonać ćwiczenia z tekstem z podręcznika ze stron 196 - 198..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt