Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia

Pobierz

99 sztuk laptopów, 2.. A A A; Zamawiający nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzeniem, że wykonawca powinien uwzględnić w wycenie oferty wszystkie ryzyka.. w meble biurowe.Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis ilościowy i miejsce dostawy sprzętu.. Istota tego przepisu sprowadza się więc do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w .Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia rzetelne skalkulowanie ceny.. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji (zob.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ I OGÓLNA I Przedmiot zamówienia 1.. − Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji.. Oznacza to tyle, że wykonawcy przy .Możliwość użycia nazwy własnej wskazującej na standard.. Dodano: 10 września 2015.. Rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051, Niedźwiedzie Wielkie PLH280050, Ostoja BoreckaOpis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników..

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Obydwie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.Opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy.. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, .Przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn.. Przedmiot Zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą, rozładunkiem żywności przez Wykonawcę.. Naruszenie art. 29 ust.. Zakres zamówienia Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadań pn.: 1.. Określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem i jednocześnie uprawnieniem zamawiającego.. Precyzyjne określenie przez zamawiającego potrzeb, pozwoli uzyskać przedmiot zamówienia, który spełni jego wymagania.. 3.Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,Opis przedmiotu zamówienia..

6110 orzeczeń dotyczących ...Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

99 sztuk toreb.. Przepis art. 29 ust.. W wyroku z dnia 23 lipca 2010 r., KIO 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że "Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać .•Oddział4 Opis przedmiotu zamówienia(art. 99 -103) •Oddział5 Przedmiotowe środkidowodowe - środki dowodowe jakich możewymagaćzamawiającyod wykonawcy w celu weryfikacji czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z wymaganymi cechami zawartymi w szczególnościw opisie przedmiotu zamówienia(art. 104-107)1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb, przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, Opatów.. Przestrzeganie zasady równego traktowania Wykonawców.. Łącza szerokopasmowe zakończone będą w szkole stykiem Ethernet, będą spełniały gwarantowaną2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Nazwa sprzętu: Zestaw mechaniczny podajnik na ręczniki papierowe w rolkach + ręcznik Ilość sztuk: 22 Wymiary podajnika: szerokość: 27 cm (+/-10%) wysokość: 40 cm (+/-10%) głębokość: 24 cm (+/-10%) Wymiary ręcznika: długość wstęgi: 250m (+/-10%) szerokość wstęgi: 20cm (+/-10%) średnica: 19,5 cm (+/-10%) do użycia ręczników papierowych w .Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust..

− Nakaz szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia publicznego.

Na udzielenie zamówienia składa się szereg warunków do spełnienia nie tylko po stronie wykonawcy, ale również zamawiającego, zwłaszcza odpowiedni opis przedmiotu zamówienia.nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiekcie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. zgodnie z opisem i wymogami wyszczególnionymi poniżej.. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : Usługi sprzątania budynków ; Usługi sprzątania biur ; Usługi czyszczenia okien ; Usługi .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w .1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka.elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy..

Celem zamawiającego ...Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia może wprowadzić w błąd wykonawców.

Zgodnie z art. 29 ust.. 99 sztuk myszy, 3.. Biegły do opisu przedmiotu .Opis przedmiotu zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich.. Wykonawca dostarczy sprzęt, do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w następujących ilościach: 1.. Musi go wykonać zgodnie z art. 29 ust.. W ramach PFU zamawiający wskazał, że zamówienie obejmuje odcinek określonej ulicy na długości 270 m.Przygotowując opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust.3, nie możemy stosować opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do .Opis przedmiotu zamówienia jest dla zamawiającego najbardziej kluczowym elementem SIWZ.. 1 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.. akt: KIO 1481/18, stwierdzono, że dopuszczalne jest użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych wskazujących na standard rozwiązania, tj. standard kodowania danych przesyłanych do smartfonów (protokół komunikacji) w urządzeniach typu beacon .Zamówienie było realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", dlatego opis przedmiotu zamówienia został dokonany za pomocą programu funkcjonalnoużytkowego (PFU).. Minimalne wymagania dotyczące zakupu sprzętu komputerowego dla PGWWP.Pamiętaj, zawsze w opisie przedmiotu zamówienia określ, co rozumiesz pod pojęciem "przedmiot równoważny"!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt