Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przykład

Pobierz

Wzory dokumentów Pomoc psychologiczno-peda.. 21 sierpnia 2019.. Kategoria: Prawo oświatowe , Psychologia i pedagogika , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka - przykład Imię i nazwisko ucznia: Wiek ucznia: Klasa: Aspekty oceny Opis sytuacji ucznia/dziecka Źródło informacji Diagnoza PPP/rodzaj analizowanego dokumentu Opinia PPP w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminów zewnętrznych zeWielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 Imię i nazwisko: …………………………… Rok szkolny 2019/2020W celu indywidualnego wsparcia ucznia należy: - pozwalać uczniowi na zachowanie zapewniające mu poczucie bezpieczeństwa; - zapewnić powtarzalność sytuacji, schematu działań, przy wprowadzaniu zmian najpierw przygotować ucznia, tłumacząc mu co ma nastąpić; - stosować pomoce wizualne; - zadbać o nauczanie z jednoczesnym wykorzystaniem wielu zmysłów;Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - z przykładem Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Pobierz przykładowy arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, dołączany do IPET..

Pobierz materiałWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - przykładowy arkusz.

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXX Klasa: II Rozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni) Data sporządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Sfery objęte diagnozą Opis funkcjonowania dziecka w określonej sferze Mocne strony Słabe strony Predyspozycje osobowościowe • Uzdolnienia, zainteresowania,ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaArkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka - przykład Imię i nazwisko ucznia: Wiek ucznia: Klasa: Aspekty oceny Opis sytuacji ucznia/dziecka Źródło informacji Diagnoza PPP/rodzaj analizowanego dokumentu Opinia PPP w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminów zewnętrznych zeWielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia - przykład.. A A A.arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaArkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET..

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx.

14 kwietnia 2020.. Reklamy.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżej przeciętnej.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie".. Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Kluczowym słowem w nazwie jest określenie: wielospecjalistyczna, co wskazuje nam na to, że dokonuje jej nie jedna osoba, a wszyscy specjaliści pracujący z dzieckiem.Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia opracowana została na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając .Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Pedagogika lecznicza , Warsztat pracy ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXX Klasa: II Rozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni) Data sporządzenia: Pobierz cały dokument W opracowaniu wykorzystano wzór arkusza opracowanego przez…Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia jest podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych oddziaływań wszystkich nauczycieli i specjalistów, uczących ucznia oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi..

Wszyscy nauczyciele, uczący danego ucznia realizują jego indywidualny program edukacyjny.

Informacje zebrane od rodzica/opiekuna.. xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie .1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx.. A A A.Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt